M - K2 (viši nivo)

Online

Kurs iz matematike namenjen:

 • učenicima drugog razreda srednje škole sa naprednim znanjem matematike, kao i učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole;
  • učenicima koji žele da nadograde matematičko znanje stečeno u školi;
  • učenicima koji idu na razna matematička takmičenja;
  • učenicima koji će upisati studije gde je prisutna i matematika, jer će im ovde stečeno znanje biti od velikog značaja i za nastavak školovanja;
  • svima onima koji žele da vide i praktičnu primenu matematike kroz više tema koje se obrađuju na ovom kursu.

Kurs obuhvata sledeće oblasti:

 • Invarijante – viši nivo
 • Kombinatorika – viši nivo
 • Uvod u verovatnoću
 • Uslovna verovatnoća
 • Bajesova formula I formula totalne verovatnoće
 • Uvod u statistiku
 • Korelacija i regresija
 • Polinomi
 • Nejednakosti (osnovne, težinske, nejednakost Koši - Švarc - Bunjakovskog) 
 • Ojlerova teorema, Vilsonova teorema
 • Nizovi
 • Diferencne jednačine
 • Primena diferencnih jednačina
 • Vektori

NAPOMENAPredviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 1 sat i 30 minuta nedeljno tokom školske godine.