• Kurs obuhvata upoznavanje sa osnovama C# jezika i .NET okruženja, rad sa bazama podataka, izradom korisničkog interfejsa, osnovama klijent-server arhitekture i osnovama web tehnologija.
  • Za pohađanje kursa potrebno je poznavanje koncepata objektno orijentisanog programiranja.

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 2  časa nedeljno tokom školske godine.