OBAVEŠTENJE I PRISTANAK ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

 

Molimo vas da pre popunjavanja registracione prijave pažljivo pročitate sledeće:

 

OBAVEŠTENJE I PRISTANAK ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

 

Na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS” br. 97/2008, 104/2009, 87/2018 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012,) Fondacija „Centar za mlade talente” Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 131/I, u svojstvu rukovaoca podataka (u daljem tekstu: “Fondacija”) vas obaveštava o sledećem:

 

1) Popunjavanjem registracione prijave, upoznajete nas sa vašim ličnim podacima (u daljem tekstu: “Podaci”).

Fondacija prikuplja, obrađuje i čuva Podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Podatke prikupljamo isključivo u svrhu organizovanja, izvođenja i praćenja predavanja iz oblasti matematike i programiranja u okviru aktivnosti koje preduzimamo, a radi ostvarivanja ciljeva zbog kojih smo osnovani. Podaci iz registracione prijave predstavljaju minimum informacija koje su nam u navedene svrhe neophodne.

 

2) Podaci su na odgovarajući način zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa. Fondacija kao rukovalac podataka preduzima neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere u cilju zaštite Podataka od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Podaci će biti korišćeni samo od lica koja su u Fondaciji zaposlena ili na drugi način angažovana na poslovima organizovanja i izvođenja navedenih predavanja i koja imaju ugovornu obavezu čuvanja poslovne tajne.

 

3) Popunjavanjem registracione prijave smatra se da ste upoznati sa ovim Obaveštenjem i da ste dali pristanak da Fondacija prikuplja i obrađuje vaše lične podatke

 

4) Jednom dat pristanak na obradu Podataka možete opozvati, u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik, nakon čega ćemo vaše Podatke brisati.

 

5) U slučaju nedozvoljene obrade Podataka od strane Fondacije imate sva prava skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

NAPOMENA: